www.poetrytadka.com

Marathi Shayari

नाते मोत्या प्रमाणे असतात, जर का एखादा मोती खाली जरी पडला तरी त्याला खाली वाकून उचलायला हवे. Now we are going to share Marathi Shayari at poetry tadka. So go below and read love shayari marathi and many more at Shayari in Marathi page. उत्तर तर मी प्रत्येक गोष्टीचं दिलं असतं, पण ज्याला नात नाही कळलं, त्याला शब्द काय कळणार.

Love Shayari Marathi

Love Shayari Marathi

तुझं हसणं आणि माझं फ़सणं 
दोन्ही एकाचवेळी घडलं 
नकळत माझं मन तुझ्या प्रेमात पडलं..

तू तशीच आहेस जशी मला हवी होती
फक्त मला तसं बनवून दे 
जसं तुला मी हवा आहे

Shero Shayari Marathi

Shero Shayari Marathi

जीव तयार आहे तुझ्यासाठी 
गरज पडेल तेव्हा मागुन घेशील ना? 
मला तुझी गरज आहे 
हे न सांगता ओळखशील ना?

प्रेमात सॉरी तोच बोलतो 
ज्याला गरज असते त्या नात्याची 
आणि माफ तोच करतो 
ज्याला कदर असते प्रेमाची...

Romantic Shayari Marathi

Romantic Shayari Marathi

तू तशीच आहेस जशी मला हवी होती
फक्त मला तसं बनवून दे जसं 
तुला मी हवा आहे

तुझ्या मिठीत आल्यावर असं वाटत 
वेळेन पण थोड थांबाव
आणि तुझ्या माझ्या प्रेमाचं हे नात 
आयुष्यभर असचं राहवं

Sad shayari marathi

sad shayari marathi

इग्नोर करतेस ना 
मला ठीक आहे 
पण जेव्हा आपले नातपूर्णपणे 
संपेल ना तेव्हा दोष मात्र मला 
देऊ नकोस

सोडून गेलेली व्यक्ती कधीतरीपरत येईल, 
अशी अपेक्षा ठेवल्यामुळे,
आपल्या मनाचदुसऱ्या व्यक्तीसोबतनाता, 
जोडायच धाडस होत नाही...

Shayari in Marathi

Shayari in Marathi

ना कुणाच्या अभावाने जगतो 
ना कुणाच्या प्रभावाने जगतो 
अरे जिंदगी अपनी है, बस
आम्ही आमच्या स्वभावाने जगतो

जीवनगाणे गातच रहावे 
झाले गेले विसरुनि जावे, 
पुढे पुढे चालावे जीवनगाणे 
गातच रहावे...!