www.poetrytadka.com

Ye Dunian Matlab Ki Hai Tum Kis Mukhlis ki baat karte

Ye Dunian Matlab Ki Hai Tum Kis Mukhlis ki baat karte ho gali log yha znaza bhi padte hai wo bhi apne swab ke khati
Ye Dunian Matlab Ki Hai Tum Kis Mukhlis ki baat karte