www.poetrytadka.com

Student suvichar in english

Aap kuchc bhi karen koi 
maine nahin rakhta,
Lekin aap usey kis mann se 
kar rahe hain yah bahut 
maine rakhta hai.

Student suvichar in english