www.poetrytadka.com

so gae jis jagah raat ho gai

so gae jis jagah raat ho gai
so gae jis jagah raat ho gai
beghar walo ke bhut ghar hote ahi