www.poetrytadka.com

Sab Kuchh

Sab Kuchh
Tum mere liye bahut kuchh nahin, balki sab kuchh ho.