www.poetrytadka.com

Saala bhekare be item pata le

Bhekare :saheb dus rupeya dona chai pine hai
aadme :chai to pach rupeye ke aate hai
bhekare :saheb girlfriend be peyege
aadme :saala bhekare be item pata le
bhekare :nahi saheb item ne bhekare bana de
saala bhekare be item pata le