www.poetrytadka.com

Rishto ki silai agar bhawnaao se hui hai

Rishto ki silai agar bhawnaao se hui hai
to tutna mushkil hai auragar swarh se hui to tikna mushkil hai
Rishto ki silai agar bhawnaao se hui hai