www.poetrytadka.com

priwar wo suraccha kawaz hai

priwar wo suraccha kawaz hai
priwar wo suraccha kawaz hai
zisme rahkar wakti santi ka anubhaw karta hai