www.poetrytadka.com

mehnatilog ke samne phad

mehnatilog ke samne phad
mehnatilog ke samne phad bhikankad hai
kahil logo ke liye kankad phad