www.poetrytadka.com

Mehnati shakhs ke samne pahad

Mehnati shakhs ke samne pahad
mehnati shakhs ke samne pahad ek kankad hai, aur kahil insan ke samne kankad pahaad