www.poetrytadka.com

jitna insan rupyo ke liae girta hai

jitna insan rupyo ke liae girta hai
rupya kitna bhi gir jaae magar itna kabhi nahi girta
jitna insan rupyo ke liae girta hai