www.poetrytadka.com

Jaab se jana hai tum hmare hona nahi chahte

Hamne tumhe us din se aur zyada chaha hai
jaab se jana hai tum hmare hona nahi chahte
Jaab se jana hai tum hmare hona nahi chahte