www.poetrytadka.com

insan ko badamkhane se nahi

insan ko badamkhane se nahi
insan ko badamkhane se nahi
thokar khane se akal aati hai