www.poetrytadka.com

Har taraf faile itni burai

har taraf faile itni burai kyu hai beta itne kareeb aur beti prai kyu hai beti jidti hai ek sutr me har rishte ko fir hardam hoti bete ki bdai kyu hai 

Har taraf faile itni burai