www.poetrytadka.com

gunah ka moka naa milna

gunah ka moka naa milna
gunah ka moka naa milna khuda ki niymat me se aek niymat hai