www.poetrytadka.com

Garoor mat karna kyu ki aaj aprel phool hai

Aap bango ke sabse hansi gul ho
hum to bas aap ke kadmo ke dhool hai
jyada garoor mat karna kyu ki aaj aprel phool hai
Garoor mat karna kyu ki aaj aprel phool hai