www.poetrytadka.com

Changle Vichar

'मी' आहे म्हणून 'सगळे' 
आहेत या ऐवजी सगळे' आहेत म्हणून
'मी' आहे हा विचार ठेवा 
आयुष्यात कधीच
'एकटेपणा'
येणार नाही..!!

समुद्रातील तुफानापेक्षा 
मनातील वादळे अधिक 
भयानक असतात..

Changle Vichar