www.poetrytadka.com

bhut andar tak jla deti hai wo sikayt

bhut andar tak jla deti hai wo sikayt
bhut andar tak jla deti hai wo sikayte
jo kabhi byan nahi hoti