www.poetrytadka.com

Beshak mushkil waqt batakar nahin aata

Beshak mushkil waqt batakar nahin aata, lekin bahut kuch sikha kar samjhakar jata hai
Beshak mushkil waqt batakar nahin aata