www.poetrytadka.com

Berukhi aaesi bhi kya ki kuch wasta bhi naa ho

Berukhi aaesi bhi kya ki kuch wasta bhi naa ho
galtiya apni jagah hai sartewfa apni jagah
Berukhi aaesi bhi kya ki kuch wasta bhi naa ho