www.poetrytadka.com

Bcha ke rkha hai khud ko teri khatir

Bcha ke rkha hai khud ko teri khatir
koi mujhe pyar se dekhe to bura lagta hai
Bcha ke rkha hai khud ko teri khatir