www.poetrytadka.com

Zamana kharab hai

Apne galti ko chupa kar log kahte hai zamana kharab hai
Zamana kharab hai