www.poetrytadka.com

Whatsapp status in Hindi on tilent kitna Bh

Tilent kitna Bhi Ho Însan ke Ãndar Lekin
Ñasib Ko Ñahi Badal Šakta
Birbal Bhut Tilented tha Phir Bhi Badsha Ñahi Ban Saka
whatsapp status in Hindi on tilent kitna Bh