www.poetrytadka.com

Tum to apne ho dil se nkale kaise

Tum to apne ho dil se nkale kaise
hum to dushman ko bhi be ghar hone nahi dete
tum to apne ho dil se nkale kaise