www.poetrytadka.com

Sda slamat rahe wo shahar jisme base ho

Sda slamat rahe wo shahar jisme base ho
tumhare khatir hum sare shhar ko duaa dete hai
Sda slamat rahe wo shahar jisme base ho