www.poetrytadka.com

Pipal ke patto ki tarah naa bano

Pipal ke patto ki tarah naa bano jo waqt aane pr sookh jata hai
mehdi ki patto ki tarah bano jo khud piskr doosro ki zindagi me rang bhar deta hai
Pipal ke patto ki tarah naa bano