www.poetrytadka.com

Mana ki tere pyar ka malik nahi hoon mai

Mana ki tere pyar ka malik nahi hoon mai
par kiraae dar ka bhi kuch hak banta hai
mana ki tere pyar ka malik nahi hoon mai