www.poetrytadka.com

Kitab ki tarah hai

Ek dost kitab kitab ki tarah hai jo jbani yad ho gya
kitab ki tarah hai