www.poetrytadka.com

kitab ki tarah hai

ek dost kitab kitab ki tarah hai jo jbani yad ho gya

dost in hindi