www.poetrytadka.com

kitab ki tarah hai

kitab ki tarah hai
ek dost kitab kitab ki tarah hai jo jbani yad ho gya