www.poetrytadka.com

Kabhi chociye ki khud ko badalna kitna

Kabhi chociye ki khud ko badalna kitna kthinhai
fir dusro ko badalna kaise saral ho sakta hai
Kabhi chociye ki khud ko badalna kitna