www.poetrytadka.com

Gahri bate samajhne ke liye gahra hona jaroori hai

Gahri bate samajhne ke liye gahra hona jaroori hai
aur gahra wahi ho sakta jo gara chot khaya hai
Gahri bate samajhne ke liye gahra hona jaroori hai