www.poetrytadka.com

Chama kr deta hai unko eswar jiski

Last Updated
Chama kr deta hai unko eswar jiski kishmat kharab hoti hai
pr wo log kabhi chama nahi kiye jate jinki niyat kharab hoti hai
chama kr deta hai unko eswar jiski