www.poetrytadka.com

bcha rakkha hai khud konteri khatir

bcha rakkha hai khud konteri khatir
bcha rakkha hai khud konteri khatir
koae pyar se dekhta hai to bura lagta hai