www.poetrytadka.com

Bahana kyu dhudhte ho mujhse door jane ki

Bahana kyu dhudhte ho mujhse door jane ki
safsaf kah do mere dil me aur koye hai
bahana kyu dhudhte ho mujhse door jane ki