www.poetrytadka.com

Anmol Vachan in Hindi on waqt

Har chiz aapne waqt me aacche lagte hai
neki kmane ka sahi waqt jwani hai
hum neki us waqt KARTE hai
jab buraye karne ke laik bhi nahi rahte
Anmol Vachan in Hindi on waqt