www.poetrytadka.com

Anmol Vachan in Hindi on waqt

Har chigj aapne waqt me aache lagte hai
neki kamane ka sahi waqt jawani hai
hum naki us waqt kate hai jab burai karne ke laik bhi nahi rahte
Anmol Vachan in Hindi on waqt