www.poetrytadka.com

Agar aap garib paida huye hain yah aapki galti nahin hai

Agar aap garib paida huye hain yah aapki galti nahin hai
Agar aap garib paida huye hain yah aapki galti nahin hai, lekin aap garib mar jate hain to yah aapki galti hain.