kitab ki tarah hai

dost in hindi

ek dost kitab kitab ki tarah hai jo jbani yad ho gya